News

Corona Update April 23

***English follows Dutch***

Lieve leden,

Het zal als geen verrassing komen, maar met pijn in ons hart moeten we jullie nu officieel mededelen dat er dit academische jaar hoogstwaarschijnlijk geen fysieke evenementen van Machiavelli meer door zullen gaan. Koste wat kost dit virus onder de duim krijgen is nu zonder twijfel het belangrijkste en de maatregelen zijn duidelijk.

Een bestuursjaar is zo’n fantastische ervaring dat één eigenlijk vol jaar al te kort is. Laat staan dat je gedurende het jaar zo’n crisis op je bord krijgt. Uiteraard zijn er veel ergere dingen op het moment, maar als bestuur balen we natuurlijk enorm van de situatie. We keken ontzettend uit naar alle plannen, evenementen en ideeën die wij en de commissies nog voor jullie klaar hadden liggen. 

Hierbij beseffen we ons vooral dat deze tijd voor iedereen verschrikkelijk lastig is. Thuis studeren met nauwelijks sociaal contact is een gigantische uitdaging. Juist daarom zijn wij gemotiveerd om van de komende maanden het beste te maken. Met elkaar in contact blijven is in deze tijd essentieel en daarom blijven we doorgaan met online evenementen organiseren.

Intussen zitten we achter de schermen ook niet stil. We pakken grotere projecten aan zoals het herzien van de algemene voorwaarden en het verbeteren van de commissiestructuur. Ook gaat de sollicitatieprocedure van het 57e bestuur gewoon door. We hebben er het volste vertrouwen in dat we begin juni een sterk nieuw bestuur kunnen presenteren dat er volgend jaar een nieuw fantastisch jaar van gaat maken. Daarnaast zetten we ons juist nu in voor de kwaliteit van het onderwijs en ondersteunen de opleiding waar mogelijk. 

Ook willen we jullie nog veel succes en sterkte wensen in deze tijd. Hopelijk blijven jullie en in iedereen in jullie omgeving gezond en lukt het daarbij ook nog eens om van huis uit te studeren. Hierbij willen we in het bijzonder de opleiding politicologie bedanken voor hun harde werk om al ons onderwijs digitaal te verzorgen.

We zijn ontzettend dankbaar voor wat we allemaal al met jullie meegemaakt hebben en kijken uit naar wat we nog mee gaan maken. Machiavelli is een ontzettend mooie vereniging en dat komt alleen maar door jullie inzet en enthousiasme. Dat we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, betekent niet dat we afscheid nemen van jullie. We hopen jullie nog veel online te blijven spreken.

Kortgezegd; voorlopig kunnen we niet in het echt los gaan. Desondanks blijven we als vereniging gewoon zo sterk als een leeuw, en sluw als een vos.

 

Veel liefs en hopelijk tot snel,

Linde, Ihlara, Piet, Tim, Julia, Robin en Dana


-
 

Dear members,

It will probably come as no surprise, but it is with pain in our hearts that we must now officially inform you that there will most likely be no more physical events from Machiavelli this academic year. Getting this virus under control is without doubt the most important thing at the moment and the measures of the government are clear.

Doing a board year is such an amazing experience that even a full year is way too short. Getting such a crisis thrown on our plate during the year is the last thing any of us wished for. Of course, there are many things that are much worse at the moment - but as a board we obviously deeply regret the situation. We were really looking forward to all the plans, events and ideas that we and the committees had ready for you. 

Above all, we realise that this time is extremely difficult for everyone. Studying at home with hardly any social contact is a huge challenge. That is exactly why we are motivated to make the best of the coming months. Staying in touch with each other is essential in these times and, therefore, we will continue to organise online events.

In the meantime, behind the scenes we aren't idling either. We are tackling larger projects such as revising the general terms and conditions and improving the committee structure. Also, the application procedure for the 57th board will continue and we are confident that we will be able to present a strong new board at the beginning of June. In addition, in these times we are extra committed to the quality of our education and we try to support the department wherever possible. 

We would also like to wish you all the best in these times. Hopefully you and everyone around you stays healthy and you find ways to study from home. We would particularly like to thank the department of political science for their hard work to provide all our education digitally.

We are very grateful for what we have experienced with you already and look forward to what we will experience in the future. Machiavelli is a wonderful association and that is only possible because of your dedication and enthusiasm. The fact that we cannot see each other physically, does not mean that we say goodbye to you. We hope to still remain in close contact with you online. 

In short; for now we can't go wild in real life. Nonetheless, as an association, we will remain as strong as a lion, and sly as a fox.

 

Warm regards and hope to see you soon,

Linde, Ihlara, Piet, Tim, Julia, Robin and Dana

Comments

Log in to read and post comments