Trust Persons and Other Help

Trust persons

***English follows Dutch***

Beste leden,

Het 57ste bestuur van Machiavelli introduceert dit jaar het concept van trust persons binnen onze vereniging. Dit gaat hand in hand met de introductie van ons Machia Safe Space beleid. De drie trust persons voor onze leden zullen bestaan uit twee interne trust persons en één externe trust person. De positie van interne trust persons zullen bekleed worden door Jobeleen Perez (Coördinator Sociale Activiteiten) en Deric Rozema (Coördinator Onderwijs). Verder zijn wij in samenwerking getreden met Sociologisch EpiCentrum (SEC) de studievereniging voor Sociologie studenten. De positie van externe trust person zal dan ook worden vervuld door hun secretaris Merle de la Rie. In ruil hiervoor zal Isa den Boer (onze Politieke Activiteiten Coördinator) vervolgens de externe trust person zijn voor de leden van SEC. 

De functie van onze trust person is vooral bedoeld om onze leden ervan op de hoogte te stellen dat wij altijd bereid zullen zijn om te luisteren, mochten er klachten zijn of mochten mensen zich niet volledig op hun gemak voelen/ gevoeld hebben tijdens onze evenementen (om wat voor reden dan ook). Op die manier kunnen we samen naar kwesties kijken wanneer deze nog klein en makkelijk oplosbaar zijn.

Afgelopen zomer hebben twee van onze bestuursleden een Student Leadership Training gevolgd, waarna wij een actieplan ingediend hebben waarmee wij een Inclusive Leadership Certificate hebben mogen ontvangen. Het volgen van dit programma heeft ervoor gezorgd dat wij beter geïnformeerd zijn over mogelijke sociale problemen die op kunnen treden bij het leiden van een studievereniging; over de stappen die wij intern kunnen nemen om hier verbetering in te brengen; hoe wij op bepaalde situaties het beste en het meest professioneel kunnen reageren.

Dit betekent echter niet dat wij gecertificeerde psychologen zijn of andere officiële ombudsmannen of vertrouwenspersonen zijn van de UvA. Wel weten wij naar wie we leden kunnen doorverwijzen indien dat nodig is en hoe we leden (in extreme gevallen) kunnen begeleiden aan het begin van een proces dat in hun eentje misschien moeilijk, eng of overweldigend kan zijn. Wij verwachten echter niet dat dit vaak nodig zal zijn.

Waar wij echter wel actief en constant onze focus op kunnen leggen, is het zorgen voor een fijne en vertrouwelijke omgeving tijdens onze evenementen, waarbij culturele of maatschappelijke achtergronden/verschillen geen barrière moeten zijn bij het contact tussen de leden. Wij zijn dus voortdurend bezig met het faciliteren van bijeenkomsten, zowel online en offline, waarbij iedereen zich op zijn/haar gemak voelt. En indien dat niet het geval zou zijn, bieden wij een luisterend oor. Met veel liefde en aandacht nodigen we jullie graag uit om toe te treden in onze Machia Safe Space.


Dear Members,

The 57th board of Machiavelli is introducing the concept of trust persons within our association this year. This goes hand in hand with the introduction of our Machia Safe Space policy. The three trust persons for our members shall consist of two internal trust persons and one external trust person. The position of the internal trustpersons shall be held by Jobeleen Perez (Social Activity Coordinator) and Deric Rozema (Education Coordinator). Furthermore, we are cooperating with Sociologisch EpiCentrum (SEC), the study association of Sociology. The position of external trust person will be held by their secretary, Merle de la Rie. In exchange, Isa den Boer (our Political Activity Coordinator) shall be the external trust person of SEC.

The function of our trust persons is mainly meant for us to show our members that we are always prepared to listen, in the case that there are complaints, or if there are students that do not feel comfortable at one of our events (for whatever reason possible). In this way we can solve issues together when they are still small and easily solvable.

This summer, two of our board members have followed a Student Leadership Training, after which they sent in an action plan, which allowed us to receive an Inclusive Leadership Certificate. Following this programme has helped us with being informed about the possible social problems that can occur while leading a study association; about the steps that we can take internally to improve this; how we can react to certain situations in the best and most professional manner.

This does not mean, however, that we are official certified psychologists, ombudsmen or trust persons of the UvA. We do know who we can redirect members to, if that is deemed necessary, and how we can guide members properly (in extreme cases) at the start of the process, since it might be difficult or overwhelming to do this alone. We do not expect, however, that this will be necessary very often.

What we can actively focus on, however, is ensuring a pleasant and confidential environment during our events, where cultural or social backgrounds/differences should not be a barrier for contact between members. We are therefore constantly busy facilitating gatherings, both online and offline, where everyone can feel at ease. And if that would not be the case, we offer a listening ear. With a lot of love and attention we would like to invite you to join our Machia Safe Space.
Our sponsors